Vážení přátelé a příznivci.

V tomto státu se děje hodně věcí s kterými nesouhlasíme. Je jen otázkou, kdy naše míra trpělivosti přeteče. Každý z nás to má nastaveno jinak. U někoho možná již přetekla, jen neví jak dál. U mě přetekla v tomto roce v lednu kdy jsem dostal podmínku 2,5 let za svůj názor, který jsem publikoval na svých stránkách http://ales-kejval.webnode.cz. Článek, který jsem tam uveřejnil se jmenoval ,,MUJ názor na muslimy“. Byl jsem obviněn z rasové nesnášenlivosti a podněcování k nenávisti. Totalitní komunistický režim ČSSR nám dával mnohem více svobody než současný ,,demokratický“ režim. Moje stránky (nikoli pouze jeden článek) byl zcela zablokován. Považuji svobodu projevu za výsostné právo každého člověka. Ani mě se nelíbí vše co kdo říká, ale umím jeho názor respektovat a trpím jej. To znamená nechci nic co sám nejsem ochoten dávat. Moje trpělivost přetekla.

Pokud s něčím nesouhlasím mám nmožnost podporovat někoho kdo AKTIVNĚ hájí moje názory (ale koho), a pokud nemám koho pak mi nezbývá nic jiného než se postavit do čela a aktivně jít svoji pravdu a názory prosazovat sám (snad se někdo přidá – věřím, že ano). Takových jako jsem já je nás mnoho. Jsem si vědom toho, že moje činnost se bude pohybovat na hraně zákona a z pohledu zákonů ČR bude trestnou činností (úplná svoboda slova je v našem státě trestnou činností).


Уважаемые друзья и сторонники.

В этом государстве много происходит событи с которыми мы не согласны. Вопрос в том, когда наше терпение лопнет. У каждого из нас все по-другому. У кого-то, может быть, уже лопнуло, просто не знают как дальше. У меня лопнуло в этом году в январе когда я получил условные 2,5 года за свое мнение, которое я публиковал на своих сайтах http: / / ales-zuваль.веб-node.cz. Статью, которую я опубликовал там, называется его, MUJ мнение о мусульман ». Меня обвинили в расовой дискриминации и разжигании ненависти. Тоталитарный коммунистический режим ЧССР давал нам гораздо больше свободы, чем нынешний, демократический » режим. Мой сайт (не только одна статья) был полностью заблокирован. Я считаю свободу слова за разрешённое право каждого человека. Мне даже не нравится все, что кто-то говорит, но я могу уважать его мнение, и я его слушаю. Это значит, что я не хочу ничего то, что не готов дать. Мое терпение лопнуло.

Если я не согласен с чем-то значит согласен, у меня есть невозможность поддерживать того, кто АКТИВНо отстаивает мои взгляды (но кого), и если у меня нет кого то потом мне остается ничего, кроме того как встать в лоб и активно твердить свою правду и мнения продвигать самостоятельно (надеюсь, кто-то добавится – верю, что да). Таких, как я, много. Я в курсе, что моя деятельность будет двигаться на грани закона, и с точки зрения законов ЧР будет преступная деятельность (полная свобода слова в нашем государстве преступная деятельность).
Takže začínám !

Я начинаю !


CHCI:

Я хочу:


Ochránit ,,svobodu našich slovv našem státě není jednoduché. Pokud se našim protivníkům (státním zástupcům, sluníčkářům, zákonodárcům a jiným teroristům) znelíbí naše aktivita budou nás zakazovat, blokovat weby, na naše účty poukazovat, že slouží k podpoře trestné činnosti a zmrazovat je a já nevím co všechno. Řešení?


Budou nás zakazovat: Jak? Nehodlám se registrovat a hodlám si brát příklad z organizací jako jsou ,,národní gardy,, To znamená prakticky malé skupiny bez centralizovaného velení s jednotným programem. Jak chcete nějakou organizaci zakázat, když fyzicky není co zakázat. Komunikovat můžeme mezi sebou normálně. A koho zatknou, jestli nebude vůdce.

Svoboda vyjadřování: Tento web je registrován v Ruské Federaci na www.reg.ru. České státní zastupitelství nemá pravomoc vyžadovat jeho blokaci. A pokud by tak chtělo, muselo by jít oficiální cestou. A již vidím státní zastupitelství jak žádá konzulát Ruské federace, aby vydalo příkaz k blokaci našich stránek, protože se jim nelíbí jejich obsah. To by byla pro RF taková voda na mlýn a trumf do politiky … a ještě by ČR neuspěla.

Internet je anonymní médium. Já ctím svobodu nade vše. A proto kdokoli bude chtít psát články na tento web – nebudu požadovat jeho osobní údaje (tomuto říkám já ochrana osobních údajů). Prostě může vystupovat pod pseudonymem.

Zmrazovat naše účty: Udělal jsem registraci PayPal účtu (nadnárodního), nechal jsem založit účty v Kazakstánu a pokud bude potřeba budu riziko diverzifikovat do dalších účtů po celém světě, kde na ně nebude mít naše politika vliv (i kdyby měli být registrované na Kubě). Ať zkusí vysvětlit přes konzulát pro jakou naší činnost chtějí zmrazit naše účty. Tak budu eliminovat možnost nám nějak dominantně ublížit.

Co se týká peněz?: K jakékoli činnosti peníze potřebujete. Jak je získávat? Základním příjmem v současné době jsou: reklama na našem webu a sponzorské dary. Pokud se někdo rozhodnete nám přispět, velice vám předem děkuji. V tom případě využijte tlačítka nahoře uprostřed. Kontaktní údaje tam jsou z povinnosti platební brány pro případ, že by příjemce chtěl dar odmítnout nebo by došlo k reklamaci. K nám se tyto údaje nedostanou. Transparentnost je však základem důvěry. Ale ani zde se nehodlám chovat jako státní správa. Nepovažuji za nutné ukazovat kdo kolik přispěl (pokud si to vysloveně nebude přát). Budu pouze informovat o celkové výši peněz na příjmu a o výdajích. Výdaje budu zveřejňovat, ale zase pouze tak, aby bylo zřejmé k čemu byly použity a ne u koho.


Dále bych chtěl aktivně pomáhat ,,politicky,, stíhaných lidem po roce 1989. … Ne všichni mají na to, aby si mohli dovolit právníka. Pokud budou finanční prostředky, pokusíme se právníka jim zaplatit, najít. Pokud by se dostali do vězení, pomoci jejich rodinám a podržet je v této situaci. Jestliže by byly k dispozici větší prostředky, zvažoval bych i právní útok na nelegálnost postupů u ústavního či mezinárodního soudu. Tady bych vás všechny chtěl požádat o informovanost o všem, co se v této věci děje. Nemohu znát každý případ. Ne každý požádá o pomoc. A já (bez vás) jsem jenom jeden. A ještě jednou zdůrazňuji, že nepožaduji žádné vaše osobní údaje.


Tato situace nemůže být do nekonečna a tak dalším bodem je příprava lidí pro nový porevoluční režim, který zákonitě musí přijít. Od mnohých z Vás slyším ,,není koho volit“ nebo ,,tamten se mi sice líbí, ale co v té straně dělá tenhle“. Já se na to často koukám podobně. Ale jít k volbám nepovažuji pouze za právo, ale i za povinnost. Nejít k volbám považuji za nezodpovědnost a takový člověk pak nemá mít právo politiku státu kritizovat. Já stejně tak jako vy nevím ,,koho volit“. Vždy jsem vybíral ,,nejmenší zlo“. Když nevím koho volit a myslím si, že vím jak to udělat lépe – postavím se a udělám to. Najdu lidi z našich řad, najdu strategii a provedu to, co bude třeba. Bez ohledu na to jestli to bude revoluce nebo řádné volby. Pokud byste se někdo cítil tímto projektem osloven a byl byste ochoten se postavit do útoku do první linie – já jsem připraven vás postavit vedle sebe - předat vám část svého díla a nechat vám ho samostatně tvořit. Především jde o definici problémů, identifikaci viníků a navrhnutí řešení. Postoj k EU, NATO, ale i RF, zahraniční politice, sociální politice ČR a EU, ekonomice, náboženství atd. Potřebujeme vytvořit ideu jak by měl fungovat ,,porevoluční“ stát.


Защитить,, свободу наших слов » в нашем государстве непросто. Если нашим оппонентам (прокурорам, солнышкам, законодателям и другим террористам) не понравится наша активность они будут запрещать нас, блокировать сайты, на наши счета указывать, что служат для поддержки преступной деятельности и заморозить их, и я не знаю как это решить ?


Нас будут запрещать: Как? Я не собираюсь регистрироваться, и я собираюсь взять пример с таких организаций, как, национальная гвардия, и это означает практически небольшие группы без централизованного командования с единой программой. Как хотите какую-то организацию запретить, когда физически нечего запретить. Общаться мы можем между собой нормально. И кого арестуют, если он не лидер.
Свобода выражений: Этот сайт зарегистрирован в российской федерации на www.reg.ru. У челябинской прокуратуры нет полномочий требовать его блокировки. И если бы он так хотел, он должен был пойти официальным путем. И уже вижу прокуратуру как просит консульство российской федерации выдать приказ о блокировке наших страниц, так как им не нравится их содержание. Это была бы для РФ такая вода на мельницу и козырек в политику … и еще бы ЧР не получилось. Интернет - анонимный медиум. Я чту свободу превыше всего. И поэтому любой захочет писать статьи на этот сайт – я не буду требовать его персональных данных (этой я называю защиту от персональных данных). Он может выступать под псевдонимом.

Заморозить наши счета: Я сделал регистрацию ПальПил счета (многонационального), я открыл счета в Казахстане, и если потребуется риск диверсифицировать другие счета по всему миру, где наша политика не повлияет на них (даже если они должны быть зарегистрированы на Кубе). Пусть попробуют объяснить через консульство за какую нашу деятельность они хотят заморозить наши счета. Тогда я собираюсь устранить возможность навредить нам.

Что касается денег?: К любой деятельности деньги нужны. Как их достать? Основным доходом в настоящее время являются: Реклама на нашем сайте и спонсорские подарки. Если кто-то решит внести свой вклад, спасибо вам заранее. В таком случае, используйте кнопки наверху. Контактные данные там по обязанности платежных ворот на случай, если получатель хотел бы от подарока отказаться или произошла претензия. К нам эти данные не попадают. Однако прозрачность – основа доверия. Но и здесь я не собираюсь вести себя как государственное управление. Я не считаю необходимым показывать кто сколько дертвовал (Если вы это произнести не захочете). Буду только информировать об общей сумме денег на прибыль и о расходах. Расходы буду публиковать, но опять только так, чтобы было очевидно для чего они использовались, а не у кого.


Далее я хотел бы активно помогать, политически,, успевающим людям после 1989 года. … не у всех есть на то, чтобы позволить себе адвоката. Если будут средства, мы постараемся им заплатить, найти. Если бы они попали в тюрьму, помочь их семьям и подержать их в этой ситуации. Если бы были доступны большие средства, я бы рассматривал правовую атаку на незаконность процедур у конституционного или международного суда. Здесь я хотел бы попросить вас рассказать всем, что происходит в этом вопросе. Я не могу знать каждое дело. Не все будут просить помощи. И я (без вас) всего один. И еще раз подчеркну, что я не требую никаких ваших персональных данных.


Эта ситуация не может быть затронута, и таким образом, подготовка людей к новому послереволюционному режиму, который неизбежно должен прийти. От многих из Вас слышу, не за кого голосовать » или, этот мне, конечно, нравится, но что в той партии делает этот ». Я часто это вижу. Но идти на выборы я не считаю только правом, но и за обязанность. Не идти на выборы считаю безответственности, и такой человек потом не имеет права политику государства критиковать. Я так же, как и вы, не знаю, за кого голосовать ». Я всегда выбирал, самое малое зло ». Если я не знаю, за кого голосовать, и я думаю, что знаю, как сделать это лучше, я буду жить и сделаю это. Я найду людей из наших рядов, найду стратегию и сделаю то, что потребуется. Независимо от того, будет ли это революция или соответствующие выборы. Если бы кто-то чувствовал себя таким же и был бы готов встать в атаку на первую линию – я готов поставить вас рядом — передать вам часть своего опыта, видения, мнения и дать вам его самостоятельно создавать. Прежде всего это определение проблем, выявление виновных и предложено решение. Отношение к ЕС, НАТО, но и РФ, внешней политике, социальной политике ЧР и ЕС, экономике, религии и т.п. Нужно создать идею как он должен работать, послереволюционное » государство.

Naše struktura:

Наша структура:


Vstupuji do toho sám. Ale nechci tak skončit. Takže jestli se někdo chcete zúčastnit tak se s vámi rád spojím. Budou potřeba lidi na články, právníky, vazby na politicky blokované nebo stíhané lidí atd. Jestli máte co nabídnout - napište mi. Můj email je kejval.ales@svoboda-slova.online .


Я сам. Но я не хочу, чтобы все так закончилось. Так что, если кто-то хочет принять участие, я с радостью свяжусь с вами. Будут нужны люди на статьи, адвокатов, связи с политически блокируемыми или успевающими людьми и т.п. Если есть что предложить - напишите мне. Мой е-мэйл kejval.ales@svoboda-slova.online .Aleš Kejval – Алэш Кэйвал