Růžové Řeporyje - Proč?

Růžová barva je používána jako barva zženštilosti. Tank je naopak znak ,,chlapstvi,,. Tank natřený na růžovo - je urážka.

V roce 1991 jeden rádoby-umělec začal stavět svoji uměleckou kariéru na ponižování Rudé armády. A přemaloval památník RA (tank IS2) na růžovo.
Stavění politické kariéry na ponižování minulosti se pak stalo běžnou praxí. Korunu všemu nasadil starosta Řeporyjí, který si nechal od autora přebarveneho tanku postavit památník Vlasovcům. Vlasovci byli vlastizrádci Sovětského svazu a po válce byly jejich činy označeny Norimberským tribunálem za válečné zločiny. Vlasovci byli váleční zločinci.

Tento nový symbol vlasovců - tank s nacistickou přilbou - byl hrdě vztyčen na náměstí v Řeporyjích. Organizace vrahů a válečných zločinců byla tak povýšena nad hrdinské činy RA.

Jak je vidět, v tomto státě je možné cokoliv. A tak jsem se rozhodl svůj názor vyjádřit. Použil jsem barvu na omitku (vodou smývatelnou) a přetřel toto dílo na růžovo. Stejně tak jako kdysi jeho autor přetřel IS2 na náměstí Kinských. Nejenže ho neočistím, ale požadují odstranění tohoto památníku z veřejného prostranství. Ať si jej někdo dá k sobě na zahrádku, když ho musí mít. Mě uráží a ponižuje mé přátele, jejichž předci se zasloužili o naší svobodu v roce 1945.

PS: Budou další akce a já vám navíc slibuji, že jsem v Řeporyjích ještě neskončil.

Розовый цвет используется как цвет женственности. Танк же - признак «детства». Выкрашенный в розовый цвет танк - оскорбление.
В 1991 году один будущий художник начал свою творческую карьеру на унижении Красной Армии. А мемориал РА (танк ИС2) покрасил в розовый цвет.
Построение политической карьеры на унижении прошлого стало тогда обычной практикой. Венцом всему был мэр Ржепоры, которому автором перекрашенного танка был воздвигнут памятник семье Власовцев. Власовы были предателями Советского Союза, и после войны их действия были квалифицированы Нюрнбергским трибуналом как военные преступления. Власовы были военными преступниками.
Этот новый символ Власова - танк в нацистской каске - был гордо установлен на площади в Ржепорье. Таким образом, организация убийц и военных преступников была поставлена ​​над героическими деяниями РА.
Как видите, в этом состоянии возможно все. Поэтому я решил высказать свое мнение. Я использовал краску для штукатурки (смываемую водой) и покрасил эту работу в розовый цвет. Как и когда-то его автор, он нарисовал IS2 на Кинском сквере. Мало того, что убирать не буду, они требуют убрать этот памятник из общественного пространства. Попросите кого-нибудь принести его в сад, когда это будет необходимо. Меня оскорбляют и унижают мои друзья, предки которых заслужили нашу свободу в 1945 году.
PS: Будут другие мероприятия, и я также обещаю вам, что я еще не закончил в Ржепорье.