Proč jsem PRO-Ruský…

Почему я ДЛЯ-Русский ...

+1) Historie vztahů České republiky se Ruskem začala po druhé světové válce. V té době byly pro naše předky, kteří zažili hrůzy druhé světové války Rusové hrdiny, které by na rukou nosili. I já mám nejen historické znalosti tohoto období, ale i svědectví od starších lidí (mých učitelů ze střední školy, prarodičů a podobně). Není vůbec žádný důvod popírat zásluhy sovětských vojáků tehdejší doby. I já připouštím, že ne všichni tito vojáci se chovali jak měli. Určitě docházelo ke krádežím, mluví se o znásilňování, a možná i k jiným excesům. A také je ale nutné říci, že mnozí byly za tyto činy svými veliteli zastřeleni (což se již moc často neuvádí, protože by to snižovalo současnou protiruskou propagandu).

+1) История отношений Чехии и России началась после Второй мировой войны. В то время для наших предков, переживших ужасы Второй мировой войны, были русские героями, которых хотели носить  на руках. У меня также есть не только исторические знания об этом периоде, но и свидетельства старших людей (моих учитрелей, бабушек и дедушек и др.). Нет никаких оснований отрицать заслуги советских солдат того времени. Я также признаю, что не все эти солдаты вели себя должным образом. Точно были кражи, были разговоры об изнасиловании и, возможно, другие излишества. И нужно также сказать, что многие были расстреляны за свои действия их командирами (что не часто упоминается, потому что это уменьшит нынешнюю антироссийскую пропаганду).


+2) Rok 1948. Maršalův plán. Němci do dneška platí a až do roku 2030 budou platit američanům za ekonomickou pomoc po 2. světové válce. Blahořečím Rusku za to, že nám nedovolilo se takto zadlužit. Naopak maršál Koněv nám daroval z německých zkonfiskovaných zásob obrovské množství dobytka, které nám po válce velmi pomohlo. Nepřijmutí Maršálova plánu Stalinem zachránilo (sice za velkých obětí – hladomor na Ukrajině a podobně) státy RVHP před zničujícím se zadlužením. Německo si prostřednictvím EU z nás dělá dojnou krávu (která mu tyto dluhy platí) dodnes.

+2) 1948 год. План маршала. По сей день немцы будут платить американцам за экономическую помощь после Второй мировой войны до 2030 года. Я поздравляю Россию с тем, что нам не разрешили вести себя таким образом. Напротив, маршал Конев подарил огромное количество скота из конфискованных немецких складов с товарами, что нам очень помогло после войны. Неспособность Сталина принять план Маршала спасла (хотя и во время великих жертв - голод в Украине и т. П.) Страны СЭВ от разрушительного долга. Через ЕС Германия превращает нас в молочную корову (которая платит долги) по сей день.

+3) Rok 1968. Hrozně dlouho jsem si myslel, že toto byla ze stran Varšavské smlouvy (s hlavním slovem SSSR) obrovská nespravedlnost vůči Československu. Ono to tak vypadá, že na rozehnání několika demonstrantů byly použité tanky a plná armáda Varšavské smlouvy. Uvědomoval jsem si tuto větu, obhajoval jsem ji tak, že si vládnoucí KSČS pozvala Varšavskou smlouvu na pomoc proti komunistům, kteří chtějí udělat převrat. Ale jak jsem nakonec objevil – ani to nebyla pravda. Pravda je jiná. Nyní se starám o překlad jedné knihy, která dokazuje, že v roce 1968 hrozil vojenský útok a vojenské obsazení Československa. Ne, že tanky byly v Německu, ale nešikovným američanům se povedlo při přípravě útoku zajet na území ČSSR. Prostě neuměli ani česky ani německy a spletli si podobné názvy vesnic. Toto je dostatečně zdokumentováno na fotografiích. Takže za mě. Rusové v 1968 roce opětovně ochránili náš stát


+3) 1968 год. Очень долго я думал, что это огромная несправедливость по отношению к Чехословакии со стороны Варшавского договора (с главным словом СССР). Похоже, что танки и целая армия Варшавского договора использовались для разгона нескольких демонстрантов. Я знал об этом предложении, я защищал его таким образом, что правящий КЧС пригласил Варшавский договор помочь против коммунистам, которые хотят совершить переворот. Но, как я наконец обнаружил, это тоже было не так. Правда в другом. Сейчас я занимаюсь переводом книги, которая доказывает, что в 1968 году существовала угроза военного нападения и военной оккупации Чехословакии. Не то чтобы танки были в Германии, но американской танковой бригаде удалось заехать на территорию Чехословацкой Социалистической Республики в рамках подготовки к нападению. Они просто не могли говорить по-чешски или по-немецки и ошибочно принимали похожие названия деревень. Это хорошо задокументировано на фотографиях. Так и для меня. В 1968 году русские снова защитили наше государство.

Pravda o roce 1968
FILM o roce 1968 - 1/2
FILM o roce 1968 - 2/2


+4) Ačkoli jsme byly pod vlivem SSSR (vždy budeme s někým spolupracovat a bude na nás mít větší či menší vliv) měli jsme větší životní úroveň než SSSR. A nejen my. NDR, Jugoslávie minimálně také. A ani další státy na tom nebyly špatně. Umíte si dneska představit, že by 20% států EU mělo větší životní úroveň než Německo ?

+4) Хотя мы были под влиянием СССР (мы всегда будем с кем-то работать, и это будет оказывать на нас большее или меньшее влияние), у нас был более высокий уровень жизни, чем в СССР. И не только мы. ГДР, Югославия. И другие республики тоже в  этом  были не  хуже. Можете ли вы представить себе сегодня, что 20% стран ЕС будут иметь более высокий уровень жизни, чем Германия?

+5) Za celou dobu nám rusové neukradli naší zem, naše fabriky ani naše mozky. Naopak, dostávali jsme zakázky za které nám platili. Umožňovali nám podílet se na kosmickém programu. Naše země a náš majetek zůstal v naších rukou. A řeči o tom, že jsme byly na světovém chvostu nejsou pravda. Byly jsme na světové špičce. Spomeňme třeba JZD Slušovice (genové inženýrství a výpočetní technika), ČKD (lokomotivy), ŠKODA (lokomotivy), TATRA (nákladní automobily a luxusní limuzíny), AERO Vodochody (Albatros) a mohl bych pokračovat. Náš stát byl na světové špičce, v mnoha odvětvích i před SSSR a nikomu to nevadilo.

+5) За все время россияне не украли нашу землю, наши заводы или наш мозг. Наоборот, мы получали заказы, за которые нам платили. Они позволили нам участвовать в космической программе. Наша страна и наша собственность остались в наших руках. И говорить о том, чтобы быть на хвосте мира, не соответствует действительности. Мы были на вершине мира. Давайте упомянем, например, JZD Slušovice (генная инженерия и компьютерные технологии), ČKD (локомотивы), ŠKODA (локомотивы), TATRA (грузовики и роскошные лимузины), AERO Vodochody (Albatros) и я мог бы продолжить. Наше государство было на переднем крае мира, во многих отраслях еще до СССР, и никто не возражал.

+6) Osobní: Moje manželka je ruska, je z Kazakstánu. Její dcera dělá universitu v Petrohradu. Její jedna babička pochází z Ukrajiny. Další příbuzné jsou v Bělorusku a Rusku. Mezi tím jsem se – z logiky věci – také seznámil i s dalšími lidmi z jejich okolí. Jsou mezi nimi nejen rusové, ale i asiaté, křesťané i muslimové. Prakticky se všemi máme vřelý vztah. A chtěl bych zdůraznit, že i když sem přijel někdo z nich na návštěvu – nikdy nikdo nechtěl azyl nebo zůstat natrvalo. Proč? Jsou hrdí na svoji zem a nikdy ji neopustí – ne jako mi.

+6) Личное: моя жена русская, она из Казахстана. Ее дочь учится в университете в Санкт-Петербурге. Ее бабушка родом из Украины. Другие родственники в Беларуси и России. Тем временем я также встречался с другими людьми вокруг них. Среди них не только русские, но и азиаты, христиане и мусульмане. У нас хорошие отношения практически со всеми. И я хотел бы подчеркнуть, что хотя кто-то из них приехал сюда в гости - никто никогда не хотел убежища или остаться сдесь навсегда. Почему? Они гордятся своей страной и никогда не покинут ее  в отличие от нас.

+7) Hrdost a oddanost ke své zemi. Obdivuji to. Od nejchudšího člověka až po oligarchu, který vytáhne v koronavirové krizi z peněženky 100 000 000 (sto milionu) dolarů a zaplatí regionům dopad zastavení svých čtyř oceláren jen proto, aby ochránil své dělníky. Umíte si toto představit u oligarchů v EU ??? - V ČR ???


+7) Гордость и преданность своей стране. Я восхищаюсь этим. От самого бедного человека до олигарха, который вытаскивает из своего кошелька 100 миллионов долларов (сто миллионов) долларов из-за кризиса с коронавирусом и платит регионам последствия остановки своих четырех заводов только для защиты своих работников. Вы можете представить это с олигархами в ЕС ??? - В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ???


ANO – JE PROČ SI VÁŽIT RUSKÉ FEDERACE !

ДА — ПОЧЕМУ УВАЖАЕТЬ РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ!

Jsem vlastenec – Jsem Čechoslovák – A Rusko je můj vzor.

Я патриот, я чехословацкий, а Россия - мой образец для подражания.


Aleš Kejval

Алэш Кэйвал