Islám je zločinecká teroristická víra

Jakou organizací lze považovat za zločineckou? Zločinecká organizace je každá organizace, která se organizovaně zabývá zločinnou činnosti.


Pod pojmem organizovaný zločin (wikipedie) je chápána taková činnost, kterou páchají dlouhodobě fungující organizované a často hierarchicky uspořádané skupiny, a minimálně její část je pak nelegální a slouží ke zvýšení kapitálu, ať už finančního či mocenského, dané skupiny. Nejvyšší výnosy celosvětově má organizovaný zločin z nelegálního prodeje drog, zbraní a obchodu s lidmi.


Definice FBI: Teroristické skupiny jsou organizace, které nezákonně používají síly a násilí proti osobám či majetku se záměrem zastrašit nebo donutit vládu, civilní obyvatelstvo či jeho určitou skupinu a tím dosáhnout politických nebo společenských cílů.

A zločiny, kterých se islám dopouští organizovaně?


Islám prosazuje a nepostavil mimo islámskou víru právo Šaría. A Šaría přímo nařizuje:


- Džihád, který je definován jako „svatá válka proti nemuslimům“ je povinností každého muslima, vůdce i muslimské hlavy státu (chalífa). Islám neuznává jinou víru nebo atheismus. Islám vyzívá k nezákonné válce.

- Chalífem se může stát i takový muslim, který se zmocní vlády silou (ospravedlňuje vraždu).

- Chalíf nemůže být obviněn ze závažných trestných činů, jako je vražda, cizoložství, loupež, krádež, pití alkoholu a v některých případech i znásilnění (Islám vědomě ospravedlňuje trestné činy)

- Vždy musí určité procento Zakat (prostředky na charitu) být poukázáno ve prospěch džihádu. (povinnost financovat trestnou teroristickou činnost)

- Vždy a bez výjimky je povinností poslouchat příkazy chalífa, a to i v případě, že jsou chybné, nebo nespravedlivé (povinnost poslouchat i kdyby vůdce byl terorista).

- Chalíf musí být muž, muslim a nesmí to být v minulosti, ani v současnosti otrok (nerovnoprávnost mužů a žen, nerovnoprávnost postavení člověka).

- Ostatní muslimové jsou povinni odstranit z vlády chalífa, pokud tento odmítá islám.

- Muslim, který se zřekne islámu musí být okamžitě zabit (Islám přímo vyzývá k vraždě)

- Muslimovi bude podle práva šaría odpuštěna vražda, kterou spáchal na: (odpadlíkovi víry, cizoložníkovi, silničním lupiči). (odpouštění vraždy) Spravedlivá ochrana ulic a silnic, stejně tak jako zabití pro čest je přijatelné.

- Muslim nikdy nedostane trest smrti za vraždu nemuslima, ale dostane jej za vraždu muslima. (nerovnoprávné postavení občanů různých vír)

- Šaría nepopírá a povoluje otroctví, sexuální otroctví. (v rozporu s mezinárodními právy. Podpora trestné činnosti.)

- Majitel nikdy nebude potrestán za zabití svého otroka (povolená vražda člověka).

- Šaría povoluje trest smrti ukamenováním, stětím hlavy, amputaci končetin, bičování i za trestné činy hříchu, jakým je např. cizoložství.. (v rozporu s mezinárodními lidskými právy)

- Nemuslimové nejsou před zákonem stejní, jako muslimové (přímé porušování zákona).

- Nemuslimové si nesmí nikdy vzít muslimskou ženu, veřejně ukazovat víno, nebo vepřové maso, recitovat své verše, nebo slavit své náboženské svátky, ani pohřby.

- Je zakázáno stavět nové kostely, nebo jiné budovy, které by měly být vyšší, než mešita.

- Nemuslimové nesmí proklínat muslimy, nadávat jim, mluvit o nich hanlivě, stejně tak o Alláhovi, prorokovi, islámu, nebo poukazovat na slabá místa muslimů. Naproti tomu však muslimové mohou proklínat nemuslimy, nadávat jim a hanit jejich víru.

- Nemuslim nemůže dědit po muslimovi.

- Banky musí být v kontextu s právem šaría, jinak není povoleno jejich užívání.

- Lidé s pracovně nízkou úrovní, jako jsou pouliční metaři, nebo průvodce v parní lázni nemohou nikdy svědčit u soudu.

- Ženy na takto nízkých pracovních pozicích, mezi které patří i profesionální pohřební truchlící nemohou dostat do péče vlastní děti v případě rozvodu.

- Nemuslim nesmí nikdy vládnout a to ani nemuslimským menšinám.

- Neexistuje žádný věkový limit pro manželství s dívkou.

- Manželská smlouva se může uzavřít kdykoliv od narození dívky a naplnit se může již od 8 let věku dívky.

- Od 9. roku věku dívky již může být manželem vyžadován po této manželce sex.

- Pokud se manželka stává vzpurnou a odmítavou, ruší se tím povinnost manžela starat se o ni.

- Dále mu to dává právo ji bít a případně násilím ji držet ve společném domově.

- Rozvod je pouze a jenom na rozhodnutí manžela.

- Jeho provedení je velmi snadné, stačí pouze, aby muž prohlásil: „Rozvádím se s tebou“. Rozvod nabývá okamžité účinnosti i v případě, že to manžel ve skutečnosti tak nemyslel.

- Neexistuje žádné společné jmění manželů, ani společný majetek.

- Stejně tak nepřechází majetek manžela automaticky na manželku po jeho smrti.

- Žena může za určitých podmínek zdědit pouze polovinu toho, co by dědila jako dědic, kdyby byla mužem.

- Muž má právo mít až 4 manželky a žádná z nich nemá právo se s ním rozvést i když je polygamní.

- Muž smí mít sex s otroky a ženami zajatými v boji. V případě, že je zajatkyně v tu dobu již vdaná, její manželství je tím zrušeno.

- Svědectví ženy před soudem má poloviční váhu, než svědectví muže.

- Žena ztrácí možnost opatrovnictví, pokud se znovu vdá.

- Aby žena dokázala znásilnění, musí k tomu mít 4 mužské svědky.

- Po muži, který znásilní ženu může být požadováno, aby zaplatil dívce peníze na věno, aniž by se pak brala jako oběť znásilnění.

- Muslimská žena musí mít zakrytý každý centimetr svého těla, který je považován za „Awrah“, sexuální orgány.

- Muslimskému muži je odpuštěno, pokud zabije svou ženu ve chvíli, kdy ji přistihl při cizoložství.

- Oproti tomu opak pro ženy neplatí, protože muž „by mohl být ženatý se ženou, se kterou je přistižen“.Aleš Kejval – 12.03.2020