Bůh nebo Aláh?

Бог или Аллах?


Kdo jsou muslimové a jak je to s historií této víry?

Jak začíná Bible asi všichni víme. Stvoření všeho a nakonec Adama a Evy. Pak Kain, Ábel… potopa… Babylon … a Abrahám… A zde se zastavíme. Abrahamova manželka Sárah nemohla mít dlouho děti a tak svolila, aby Abraham měl syna se služkou Samuel. A narodil se Ismael. Podle tehdejšího práva pokud to bylo se souhlasem manželky nešlo o levobočka, ale o prvorozeného syna. Poté, v pokročilém věku, otěhotněla Sárah a narodil se Izák. I Bůh řekl Abrahamovi. Jdi a obětuj mi svého prvorozeného syna… A muslimové říkají, že šel obětovat Ismaele, židé, že k oběti nesl Izáka. Poté – na popud Sáry – Abraham vyhnal Samuel i se synem a ten založil novou muslimskou víru. Teprve v 6 století n.l. jeden nemorální beduín jménem Mohamed začal přepisovat a překrucovat celou do té doby platnou muslimskou víru.

Jaký je tedy rozdíl mezi Bohem a Aláhem. Jedná se o stejnou mystickou bytost a jediným rozdílem a tím je způsob a pravidla víry. Pak se tedy ptám, kde je právo cokoli, komukoli měnit, když jde o vytvoření toho nejlepšího vztahu k jedné a téže bytosti. Proč chtít v muslimských státech zavádět křesťanství nebo židovství a proč povolit v křesťanských státech zavádět muslimství.

Vždyť pokud přijde do katolického kostela muslim a pomodlí se k Aláhu, pak přece platí, že Bůh, který je v kostele přítomen (a Bůh a Aláh jedno jsou) jej slyší a bude jednat podle jeho víry. Žádná mešita tudíž není třeba. Z pohledů náboženského není problém aby se věřící těchto vír modlily k tomuto svému Bohu (ať jej nazývají jakkoliv) v kterémkoli chrámu (kostelu, mešitě či synagoze).


Кто такие мусульмане и какова история этой веры?

Мы все знаем, как начинается Библия. Сотворение всего и наконец Адама и Евы. Затем Каин, Авель ... Потоп ... Вавилон ... и Авраам ... И вот мы останавливаемся. Жена Авраама Сара не могла иметь детей в течение длительного времени, поэтому она позволила Аврааму иметь сына от слуги Самуила. И Измаил родился. Тогда согласно закону, если это было с согласия его жены, это был не бастард, а первенец. Затем, в преклонном возрасте, Сара забеременела и родился Исаак. Бог также сказал Аврааму "Иди и принеси мне в жертву своего первенца ... " И мусульмане говорят, что он пошел, чтобы принести в жертву Измаила, евреев, что он нес Исаака в жертву. Затем - по наставлению Сары - Авраам изгнал Самуила и его сына, которые основали новую мусульманскую веру. Только в 6 веке нашей эры один безнравственный бедуин по имени Мухаммед начал переписывать и искажать всю мусульманскую веру, которая действовала до тех пор.
Так в чем же разница между Богом и Аллахом? Он такое же мистическое существо и единственное отличие это путь и правила веры. Затем я спрашиваю, где право изменить что-либо для кого-либо, когда речь идет о создании лучших отношений с одним и тем же существом. Почему вы хотите ввести христианство или иудаизм в мусульманских государствах и почему разрешить христианство в мусульманских государствах?
В конце концов, если мусульманин приходит в католическую церковь и молится Аллаху, то это правда, что Бог, который присутствует в церкви (а Аллах и Аллах едины), услышит его и будет действовать согласно его вере. Поэтому мечеть не нужна. С религиозной точки зрения, для верующих этих верований нет проблем молиться этому Богу (как бы они это ни называли) в любом храме (церкви, мечети или синагоге).


Aleš Kejval – 9.3.2020