CZEXIT ???


Proč? Vždyť myšlenka EU nebyla nesmyslná. Jak je dnes krásné jet například do Polska a ani nemuset přibrzdit. Když budete hledat někoho v uniformě první koho spatříte budou brigádníci čerpacích stanic Shell a McDonald. Oproti tomu i za krásného socialismu zde byly kolony aut.

Bohužel některé kroky vedly k tomu, že některé země (zvláště ty s menším hlasovacím právem) chtějí problémy s Europskou Unií řešit exitem. Přitom ale důvodem je pochopitelný strach o ztrátu samostatnosti a suverénnosti, z ohrožení ekonomického, kulturního, teologického i vojenského.

Z čeho ten strach pramení? Kdo za to může?

Emigranti podporované a zvané sem především Německem. Následné vytváření zákonů v podobě kvót nebo zákona o povinnosti strpět, které nejsme schopni proti těmto státům přehlasovat atd.

Proč ale utíkat z EU ?

Již jsem několika politikům navrhl velmi neotřelé jiné řešení. Obvinit Německo z vojenského, ekonomického, kulturního a zdravotního ohrožení celé EU a vyzvat europoslance o hlasování vyloučení Německa z EU. Je mi jasné, že toto pravděpodobně neprojde. Zkuste si ale představit (a dost možná, že by to myšlence EU i pomohlo) jak by se klepala křesla v Bruselu ?

K České republice by se možná přidal někdo z Vyšegrádské čtyřky, možná Řecko, možná Itálie, Dánsko ??? ... A dost možná, že by stačilo o tom začít jen diskutovat na půdě ČR a takový zákon o ,,povinnosti strpět,, by se asi na stůl nedostal... Možná by si pak Brusel začal víc hlídat svojí činnost, kdyby se objevila takováto eventualita řešení vnitro-unijních problémů..

Když jsem ale viděl proslov pana Faraga při vystoupení Velké Británie z EU, jeho argumenty a reakce předsedkyně europarlamentu, pochopil jsem, že veškerá snaha o to cokoli změnit je k ničemu. Britové to zkusili a nakonec se rozhodli pro odchod. Možná, že kdyby před jejich odchodem (nebo naším) někdo předložil obvinění z ohrožení EU konkrétním státem, že by pak jakýkoli xx-EXIT byl daleko jednodušší.
CZEXIT ??? Чешский выход


Почему ? Ведь идея ЕС была не бессмысленной. Как сегодня спокойно ехать, например, в Польшу и даже не приходится притормозить. Если будете искать кого-то в униформе первым, кого увидите, будут бригадиры насосных станций « Шелл » и « Макдональд ». По сравнению с этим и за красивый социализм, здесь были колонны машин.

К сожалению, некоторые шаги привели к тому, что некоторые страны (особенно те с небольшим голосовым законодательством) хотят решать проблемы с Евразией Унией, эсмитом. Но при этом причина – понятный страх за потерю самостоятельности и суверенности, из опасности экономического, культурного, богословского и военного.

От чего этот страх? Кто виноват?

Эмигранты, поддерживаемые и призываемы сюда прежде всего Германией. Последующее создание законов в виде квот или закона об обязанности сорваться, которые мы не в состоянии против этих государств переголосовать и т.п.

Но зачем бежать из ЕС?

Я уже предложил некоторым политикам очень нехорошие решения. Обвинить Германию в военной, экономической, культурной и медицинской опасности всего ЕС и вызвать евродепутатов на голосование об исключении Германии из ЕС. Я понимаю, что это вряд ли пройдет. Но попробуйте представить (и вполне возможно, что это идея ЕС и поможет) как бы стучали кресла в Брюсселе?

К Чешской республике, возможно, присоединился бы кто-то из Вышеградской четверки, возможно, Греция, может быть, Италия, Дания??? ... И вполне возможно, что достаточно было бы начать только обсуждать на почве ЧР и такой закон о,, обязанности сорваться,, наверное, на стол не попал бы... Тогда Брюссель стал бы больше следить за своей деятельностью, если бы появилась возможность решения национальных проблем..

Но когда я увидел речь г-на Каргга в выступлении Великобритании из ЕС, его аргументы и реакции председателя Европарламента, я понял, что все попытки все это изменить бесполезно. Британцы попытались и в итоге решили уйти. Возможно, если бы до их ухода (или нашего) кто-то выдвинул обвинения в опасности ЕС конкретным государством, что тогда любой ВЫХОД был бы намного проще.


Aleš Kejval – Алэш Кэйвал

31.1.2020