Šaría

Шариат


Největší islámské země jako Indonésie, Bangladéš nebo Pákistán mají nenáboženskou ústavu a zákony pouze s některými pozůstatky šaríe v rodinném právu. V Turecku je ústava oficiálně sekularizovaná, tedy žádná šaría oficiálně neplatí. Saúdská Arábie a Írán udržují šaríu jako jediný pramen práva včetně náboženské policie, kontrolující dodržování zásad daných tímto systémem. Většina ostatních zemí na Blízkém východě udržuje duální systém sekulárních a náboženských soudů, přičemž náboženské soudy řeší převážně otázky manželství a dědictví. Šaría se tedy uplatňuje pouze v rodinném právu. V Indii a na Filipínách, (které však nepatří mezi státy s převládajícím islámem) mají také dva druhy zákonů, islámské a sekulární.

Teritoriální prvek však má i v klasickém islámském právu určitý význam – nelze např. trestně stíhat muslima, a tím méně jinověrce, za trestný čin spáchaný mimo území muslimského státu. Ne-muslim, který se dopustí trestního deliktu na území muslimského státu, je podřízen místní jurisdikci, nelze jej však stíhat v zahraničí, byť by i jeho činnost byla namířena proti zájmům muslimů či obyvatel muslimského státu. Ve své plné šíři by se tedy šaría měla uplatňovat pouze na území muslimského státu.

Ačkoli islámské právo neplatí oficiálně nikde v Evropě, komunity imigrantů se obracejí na své duchovní vůdce jako na autority. V některých zemích (například ve Velké Británii nebo v USA) fungují muslimské rady na základě zákonů o arbitráži, jejich rozhodnutí jsou právně závazná na základě dobrovolnosti, ovšem nesmějí být protizákonná. V jiných zemích jako je Německo nebo Kanada je toto výslovně zakázáno.

Překážkou širšího dodržování islámského práva byly často rozumově neodůvodnitelné nároky na dokazování, například předepsaný počet čtyř očitých svědků pro cizoložství nebo přísaha jako důkaz. Muslimové mají zakázáno půjčovat na úrok nebo si přidávat zisk. Zákaz úroku byl ve skutečnosti vždy obcházen. Právo šaría tak nedrželo krok s vývojem společnosti a stále více se dostávalo do pozice ideálu, který není možné dodržovat.

Kamenování patří k jednomu z nejhorších trestů za nevěru, jaký si dovedeme vůbec představit. I když zástupci řady islámských zemí tvrdí, že byl tento „nešvar“ již před lety vymýcen, organizace Amnesty International tvrdí opak. Například Teherán oficiálně pozastavil popravy ukamenováním v roce 2002. Podle informací této organizace ale od té doby proběhly nejméně tři takové popravy.


- Džihád, který je definován jako „svatá válka proti nemuslimům“ je povinností každého muslima, vůdce i muslimské hlavy státu (chalífa).

- Muslimští chalífové, kteří odmítají džihád nejsou způsobilí vládnout, neboť toto je v rozporu s právem šaría.

- Chalífem se může stát i takový muslim, který se zmocní vlády silou.

- Chalíf nemůže být obviněn ze závažných trestných činů, jako je vražda, cizoložství, loupež, krádež, pití alkoholu a v některých případech i znásilnění

- Vždy musí určité procento Zakat (prostředky na charitu) být poukázáno ve prospěch džihádu. (nedávejte peníze na muslimské charity ať jsou sebemilosrdnější)

- Vždy a bez výjimky je povinností poslouchat příkazy chalífa, a to i v případě, že jsou chybné, nebo nespravedlivé.

- Chalíf musí být muž, muslim a nesmí to být v minulosti, ani současnosti otrok.

- Ostatní muslimové jsou povinni odstranit z vlády chalífa, pokud tento odmítá islám.

- Muslim, který se zřekne islámu musí být okamžitě zabit

- Muslimovi bude podle práva šaría odpuštěna vražda, kterou spáchal na:

- odpadlíkovi víry

- cizoložníkovi

- silničním lupiči.

Spravedlivá ochrana ulic a silnic, stejně tak jako zabití pro čest je přijatelné.

- Muslim nikdy nedostane trest smrti za vraždu nemuslima, ale dostane jej za vraždu muslima.

- Šaría nepopírá a povoluje otroctví, sexuální otroctví.

- Majitel nikdy nebude potrestán za zabití svého otroka.

- Šaría povoluje trest smrti ukamenováním, stětím hlavy, amputaci končetin, bičování i za trestné činy hříchu, jakým je např. Cizoložství..

- Nemuslimové nejsou před zákonem stejní, jako muslimové (to tu zažíváme každý den).

- Pokud chtějí přežít a zůstat v bezpečí, musí dodržovat stanovená pravidla šaría.

- Nesmí si nikdy vzít muslimskou ženu, veřejně ukazovat víno, nebo vepřové maso, recitovat své verše, nebo slavit své náboženské svátky, ani pohřby.

- Je zakázáno stavět nové kostely, nebo jiné budovy, které by měly být vyšší, než mešita.

- Nesmějí vejít do mešity bez povolení.

- Nemuslim není chráněn, pokud vede muslima od islámu.

- Je zločin, pokud nemuslim prodává zbraně, které jsou následně používány proti muslimům.

- Nemuslimové nesmí proklínat muslimy, nadávat jim, mluvit o nich hanlivě, stejně tak o Alláhovi, prorokovi, islámu, nebo poukazovat na slabá místa muslimů.

- Naproti tomu však muslimové mohou proklínat nemuslimy, nadávat jim a hanit jejich víru. (svoboda slova je o rovnosti práv na vyjadřování)

- Nemuslim nemůže dědit po muslimovi.

- Banky musí být v kontextu s právem šaría, jinak není povoleno jejich užívání.

- Lidé s pracovně nízkou úrovní, jako jsou pouliční metaři, nebo průvodce v parní lázni nemohou nikdy svědčit u soudu.

- Ženy na takto nízkých pracovních pozicích, mezi které patří i profesionální pohřební truchlící nemohou dostat do péče vlastní děti v případě rozvodu.

- Nemuslim nesmí nikdy vládnout a to ani nemuslimským menšinám.

- Za homosexualitu je okamžitý trest smrti.

- Neexistuje žádný věkový limit pro manželství s dívkou.

- Manželská smlouva se může uzavřít kdykoliv od narození dívky a naplnit se může již od 8 let věku dívky.

- Od 9. roku věku dívky již může být manželem vyžadován po této manželce sex.

- Pokud se manželka stává vzpurnou a odmítavou, ruší se tím povinnost manžela starat se o ni.

- Dále mu to dává právo ji bít a případně násilím ji držet ve společném domově. (když se podívám občas do politiky – i do jiných států, například Německa – úplně chápu)

- Rozvod je pouze a jenom na rozhodnutí manžela.

- Jeho provedení je velmi snadné, stačí pouze, aby muž prohlásil: „Rozvádím se s tebou“. Rozvod nabývá okamžité účinnosti i v případě, že to manžel ve skutečnosti tak nemyslel.

- Neexistuje žádné společné jmění manželů, ani společný majetek.

- Stejně tak nepřechází majetek manžela automaticky na manželku po jeho smrti.

- Žena může za určitých podmínek zdědit pouze polovinu toho, co by dědila jako dědic, kdyby byla mužem.

- Muž má právo mít až 4 manželky a žádná z nich nemá právo se s ním rozvést i když je polygamní.

- Věno je dáno rodině dívky výměnou v podstatě za její ženský pohlavní orgán.

- Muž smí mít sex s otroky a ženami zajatými v boji. V případě, že je zajatkyně v tu dobu již vdaná, její manželství je tím zrušeno.

- Svědectví ženy před soudem má poloviční váhu, než svědectví muže.

- Žena ztrácí možnost opatrovnictví, pokud se znovu vdá.

- Aby žena dokázala znásilnění, musí k tomu mít 4 mužské svědky.

- Po muži, který znásilní ženu může být požadováno, aby zaplatil dívce peníze na věno, aniž by se pak brala jako oběť znásilnění.

- Muslimská žena musí mít zakrytý každý centimetr svého těla, který je považován za „Awrah“, sexuální orgány. (Ne všechny šaría školy umožňují ženám odhalit svou tvář.)

- Muslimskému muži je odpuštěno, pokud zabije svou ženu ve chvíli, kdy ji přistihl při cizoložství.

- Oproti tomu opak pro ženy neplatí, protože muž „by mohl být ženatý se ženou, se kterou je přistižen“.

- Je povinností muslima lhát, pokud se jedná o povinný účel.

- To znamená, že v zájmu dodržování islámského přikázání (jako je džihád) kdy musí muslim lhát nesmí mít žádné pocity provinění, nebo hanby s tímto druhem lží.


Крупнейшие исламские страны, такие как Индонезия, Бангладеш или Пакистан, имеют ненабодневное учреждение и законы только с некоторыми останками шариата по семейному законодательству. В Турции конституция официально секуляризирована, то есть никакой шариата официально не оплачивается. Саудовская Аравия и Иран поддерживают шариат как единственный источник права, в том числе и религиозная полиция, контролирующая соблюдение принципов этой системы. Большинство других стран ближнего востока поддерживают дружную систему светских и религиозных судов, при этом религиозные суды решают преимущественно вопросы брака и наследия. Шариат же применяется только в семейном праве. В Индии и Филиппинах (которые не входят в страны с преобладающим исламом) также есть два вида закона, исламские и светские.
Но территориальный элемент имеет определенное значение и в классическом исламском праве – не может быть привлечено к ответственности мусульмани, таким образом, меньше других, за преступление, совершенное за пределами мусульманского государства. Немусульманин, который допустит уголовное преступление на территории мусульманского государства, подчиняется местной юрисдикции, однако его нельзя преследовать за границей, хотя и его деятельность будет направлена против интересов мусульман или жителей мусульманского государства. В своей полной широте же шариата следует применять только на территории мусульманского государства.
Хотя исламское право не действует официально нигде в Европе, сообщества иммигрантов обращаются к своим духовным лидерам как к власти. В некоторых странах (например, в Великобритании или США) мусульманские советы на основании законов об арбитраже, их решения юридически обязательны исходя из добровольности, однако они не должны быть противозаконными. В других странах, таких как Германия или Канада, это категорически запрещено.

Препятствием для более широкого соблюдения исламского права часто были обоснованные претензии к доказыванию, такие как число четырех очевидцев, свидетельствующих о прелюбодеянии или в качестве доказательства. У мусульман запрещено кредитоваться на проценты или добавлять прибыль. На самом деле запрет на уговоры всегда был объёмным. Право шариата так и не держало шага с разработкой компании и все больше получалось в позиции идеала, который невозможно соблюдать.

Каменные камни принадлежат одному из худших наказаний за ложь, которую мы можем себе представить. Несмотря на то, что представители ряда исламских стран заявляют о том, что этот « шквал » уже был ликвидирован много лет назад, организация « Амнесты Интернешнл » утверждает обратное. Например, Тегеран официально приостановил казни, показывая в 2002 году. Но, по информации этой организации, с тех пор состоялось не менее трех таких казней.

- Джихад, определяемый как « святая война против немусульман » - это обязанность любого мусульманина, лидера и мусульманского главы государства (дачифа).

- мусульманские хаджифы, которые отказываются от джихада, не могут управлять, поскольку это противоречит праву шариата.

- дачником может стать и такой мусульманин, уполномоченный правительством силой.

- Шалиф не может быть обвинен в тяжких преступлениях, таких как убийство, прелюбодеяние, ограбление, кража, распитие алкоголя, а в некоторых случаях и изнасилование

- Вам должен определенный процент Закат (средства на благотворительность) быть отмеченым в пользу джихада. (Не кладите деньги на мусульманские благотворительные учреждения, пусть они будут более самостоятельны)

- и без исключения обязанность слушать приказы далифа, даже если они не правы, или несправедливы.

- Шалиф должен быть человеком, мусульманином и не должен быть в прошлом, даже в современности рабом.

- Остатные мусульмане обязаны убрать из правительства дачифа, если этот отказывается от ислама.

- Муслим, отрекаясь от ислама, должен быть немедленно убит - мусульману будет по праву

- мусульманке будет дано право на убийство, которое он совершил на:

- мусорщицу веры.

- прелюбоде́йнку

- доро́жным бандитом

Справедливая защита улиц и дорог, равно как и убийство для чести приемлемо.

- Муслим никогда не получит смертную казнь за убийство немусульман, но получит его за убийство мусульман.

- Шария не отрицает и разрешает рабство, половое рабство.

- Маджитель никогда не будет наказан за убийство своего раба.

- Шария допускает смертную казнь капризом, стенкой головы, ампутацией конечностей, избиением и за преступления греха, каким он является, например прелюбоде́йнке.

- немусульмане не перед законом одинаковые, как мусульмане (это здесь мы испытываем каждый день).

- Если они хотят выжить и оставаться в безопасности, они должны соблюдать установленные правила шариата.

- нельзя брать мусульманскую женщину, публично показывать вино, или свиное мясо, рецидировать свои стихи, или отмечать свои религиозные праздники, даже захоронения.

- запрещено строить новые церкви, либо другие здания, которые должны быть выше мечети.

- Они не смеются в мечети без разрешения.

- немусульманм не защищен, если ведет мусульман от ислама.

- это преступление, если немусульманский продает оружие, которое впоследствии используется против мусульман.

- немусульмане не должны проклинать мусульман, унижать их, говорить о них грубо, так же об Аллахе, пророке, исламе, или указывать на слабые места мусульман.

- Но, однако, мусульмане могут проклянать немусульман, унижать их и гадить их веру. (Свобода слова — о равноправии прав на высказывание) — немусульманм не может девать по мусульманцу.

- банки должны быть в контексте с правом шариата, иначе не допускается их пользование.

- Люди с статусом низкого уровня, такие как уличные метатели, или гид в паровой бане не могут никогда свидетельствовать в суде.

- Жены на таких низких рабочих постах, среди которых и профессиональные похоронные скорбящие не могут получить под опеку собственных детей в случае развода.

- немусульманцам никогда нельзя править, и даже не мусульманским меньшинствам.

- За гомосексуализм - мгновенная смертная казнь.

- Нет ни одного возрастного предела для брака с девушкой.

- Манкинский контракт может закрыться в любой момент с рождения девушки и исполнить себя может уже с 8 лет возраста девушки.

- с 9 года возраста девушки уже может быть мужем, требующим после этого у жены секса.

- Когда жена становится непокорной и отверженной, это обязало мужа заботиться о ней.

- Это дает ему право избивать ее и держать ее в общем доме. (Когда я смотрю иногда в политику – даже в другие государства, например, Германию – вполне понимаю)

- развод только и только есть решение мужа.

- его поступок очень легкий, нужно только, чтобы мужчина заявил: « Роспись с тобой ». Развод приобретает немедленную эффективность даже в том случае, если это муж фактически так не думал.

- Нет общего имущества супругов, нет общего имущества.

- он автоматически не переходит в собственность мужа автоматически на жену после его смерти.

- Жена может в определенных условиях наследовать только половину того, что она пугала бы как наследник, будь она мужчиной.

- Муж имеет право иметь до 4 жен, и ни одна из них не имеет права с ним развестись, даже если она полигамная.

- Вера дана семье девушки в обмен на ее женский половый орган.

- Муж может заниматься сексом с рабами и женщинами, захваченными в бою. В случае, если пленница в это время уже замужем, ее брак тем самым отменен.

- в суде женщины имеют половину веса, чем показания мужчины.

- Жена теряет возможность опекунства, если снова выйдет замуж.

- Жена изменяет, должно быть, у мужа 4 мужских свидетеля.

- после мужчины, знающего женщину, может потребовать выплатить девушке деньги на венно, не получая после этого в качестве жертвы изнасилования.

- у Мусульманской женщины должен быть скрыт каждый сантиметр своего тела, который считается « Аурой », секс-органами. (Не все шариата школы позволяют женщинам раскрыть свое лицо.)

- мужчины Мусульманы прощены, если убьют свою жену в тот момент, когда ее поймали при прелюбодеянии.

- будь, наоборот, женщинам не платят, потому что мужчина ,,мог бы быть женат на женщине, с которой он попался,,

- должен лгать ему, если это обязательная цель.

- это означает, что для соблюдения исламских заповедей (таких как джихад), когда мусульманм должен лгать, не должно быть никаких чувств, или беспорядка с этим видом лжи.