2020-01-26


INTERNET – právní příslušnost

Интернет – правовая принадлежность


Jsem občanem ČR. ČR je součástí EU. Moje stránky byly registrované u české firmy webnode. Na konci měli národní doménu .cz. Jejich obsah byl uložen v RF. Pokud dojde k porušení zákona – podle čeho se určuje místní příslušnost soudu? Budete se divit. Není to ani podle umístění ani podle národní domény, ale podle adresy trvalého pobytu autora článku. Co je na tom zvláštní? Například, když imigrant s trvalým pobytem v Etiopii napíše na úplně stejném webu úplně stejnou věc – nebude za ní na rozdíl od vás stíhán. Z toho ale jasně vyplývá, že vaše postavení před zákonem není rovné s těmito osobami a takto specifikovaný zákon porušuje jak ústavu tak mezinárodní lidská práva zaručující lidem rovnoprávné postavení před soudem. První důvod, proč by ústavní soud ČR měl odmítnout tento evropský zákon jež jsme do svého zákona převzali. Ještě větším problémem tu jsou spojené státy. Tam je svoboda slova definovaná úplně jinak. Znamená to, že když mě tu zakazují psát něco na internetu, že mi stačí si změnit občanství a rázem to budu v pořádku? Nebo snad EU prohlásí, že rozsah povolení svobody slova v USA je v rozporu s EU a jejich občané mají tímto právo páchat trestnou činnost na území EU. Bude EU za toto spojené státy žalovat? Nemám v lásce USA, ale musím uznat, že v záležitosti svobody slova jsou minimálně 50 let před evropou. Možná je na čase současný zákon zrušit a tuto definici sjednotit.


Я гражданин ЧР. ЧР является частью ЕС. Мои страницы были зарегистрированы на чешской фирме. В конце у них был национальный домен .cz. Их содержание хранилось в РФ. Если произойдет нарушение закона – по чему определяется местная принадлежность суда? Вы будете удивляться. Это даже не по размещению и по национальному домену, но по адресу постоянного проживания автора статьи. Что странно? Например, когда иммигрант с постоянным пребыванием в Эфиопии пишет на том же сайте одно и то же – не будет он в отличие от вас успешен. Но это ясно показывает, что ваше положение перед законом не равносильно перед этими лицами, и такой специальный закон нарушает как конституцию, так и международные права человека, гарантирующие людям соответствующее положение перед судом. Первая причина, по которой конституционный суд ЧР должен отказаться от этого европейского закона, который мы взяли в свой закон. Еще большей проблемой являются Соединенные Штаты. Там свобода слова определяется совсем иначе. Значит ли это, что когда мне запрещают писать в интернете, что мне достаточно изменить гражданство и сразу все будет хорошо? Или, возможно, ЕС объявит, что масштаб разрешения свободы слова в США противоречит ЕС, а их граждане имеют это право совершать уголовную деятельность на территории ЕС. Будет ли ЕС судиться за это Соединенные Штаты? Я не люблю США, но должен признать, что в вопросах свободы слова — минимум 50 лет до европы. Возможно, пришло время отменить нынешний закон и объединить это определение.


Kejval Aleš – Кэйвал Алэш