Kdo je muslim ???

Кто является мусульманцем ???


Vysvtlm to nejlpe na pkladu. Co je to metalza? Vtina z Vs ekne, e se jedn o barvu na aut. Vichni ji znme. Ale to je omyl. Metalza je nstik kovu na kov. Slou jednak k ochran ped koroz, k nanesen materilu na opotebovan sti a podobn. Jej vzhled bylo pak snahou napodobit a vznikla ,,metalick barva“, kter se lidov k ,,metalza“. S originlem to m pouze vzhledovou podobnost. Pesto se slovo metalza v prbhu asu ustlilo pro konkrtn typ barvy. Vznam slov se nm v prbhu asu mn. Nen vdy k lepmu, ale je to tak. Jen si vezmte kolik energie bylo poteba aby se zachoval vznam nkterch slov podstata toho co oznaovali. Napklad but, rum, mslo a podobn. Naproti tomu v oblasti politiky se vznam slov mn velmi rychle.

Co si vybavte pod slovy: ,,terorista, terorismus, teroristick organizace“ ??? Pro m to jsou organizace disponujc vojenskmi prostedky, kter se s jejich pomoc sna donutit vldy konkrtnch stt k dosaen svch poadavk S MINIMLNM DOPADEM NA CIVILN OBYVATELSTVO. A pokud mono s minimlnmi ztrtami na lidskch ivotech. ??? Co to tady pu za hlouposti !!! ??? J si pod tmito slovy pod pedstavuji IRU, ETU a podobn organizace. Nevm jestli jsem s jejich iny pln souhlasil. Asi sp ne. Ale mohl jsem je chpat, respektovat a mon si je i za nkter jejich postoje vit. Za jak? Napklad tyto ,,teroristick“ organizace po toku na dvojata se od takovchto in jasn distancovali a ukonili svoji innost… A co jste si pedstavili pod slovy ,,terorista, terorismus, teroristick organizace“ vy? Usma Bin Ldina, Dvojata, tisce mrtvch, toky ve Francii ??? Tady nzorn vidte jak se mn vznam nkterch slov v prbhu asu. Tento vznam slova terorismus byl nsiln zmnn politiky a novini. Kdy dneska eknete, e terorist je mon si vit, zanou si lidi ukat na hlavu. A jsme u naeho tmatu. Kdo je muslim?


1) Muslim je osoba muslimskho vyznn. Teka. ??? I to je pravda.


2) A pojet vznamu slova muslim u ns?

- Muslim je imigrant, kter utk do evropy dajn ped vlkou

- Muslim parazituje na naem socilnm systmu

- Muslim odmt pracovat pod nemuslimem (jeho vra mu to zakazuje)

- Muslim m svoji vru ped vm – i ped zkony stt u kterho d pomoc

- Muslim se dovolv sv vry pi pchn jakkoli trestn innosti

- Muslim je osoba pchajc trestnou innost

- Muslim vyaduje zavdn sv vry do na spolenosti

- Muslim neuznv rovnoprvnost mu a en

- Muslim netoleruje jin vry, jeho vra je nadazen

- Muslim svoj vrou ohrouje podstatu naich hodnot


I to je pravda.


Ale pro ne? Kdo za to me?


Mm mnoho znmch muslim. Nikdo z nich neprosazuje svoji vru nad moj. Nikdo se se mnou o vru nepe. Nikdo z nich m k niemu nenut. Nepchaj dnou trestnou innost a u vbec sv proheky neospravedluj svoj vrou. ALE !!! Nikdo z nich neutk do evropy jako imigrant. Pokud sem pijedou tak jako host nebo pracovnci. Jsou tady njak as (nebv to dle jak nkolik tdn) a zase jedou dom.


ALE… Kdy eknu ,,muslim,, o kom mluvm? Mluvm o ohroen naeho sttu nebo o dvoutdenn nvtv ptel v minulm roce?


Nebo snad chcete ci, e tyi invalid sedc u jednoho stolu a nadvajc na idie - na to nemaj prvo? V jejich och jsou idii ti, kdo jim zpsobily zrann. M nkdo prvo jim zakazovat mt tento postoj nebo jim zakazovat jej publikovat?


Kdy Irn zatoil raketami na zkladny NATO v Irku, vichni jsme s nm sympatizovali. Nikdo jej za tento in neodsuzoval a chpali jsme jejich prvo k tomuto kroku. ??? Uvdomme si… Muslimov zatoili (i provedli odvetn tok) na kesany. Souhlaste s jejich inem??? Vdy to byly muslimov?


A zde je nae ,,nevraivost“ vidt nzorn. Muslimov a muslimstv nm nevad. Vad nm jejich chovn v Evrop potamo v R. Nebojujeme proti muslimstv, ale za ochranu naich hodnot proti muslimizaci. Pokud se bavme o muslimech, nebavme se o Iranech ijcch v Irnu nebo Saudsk arbii. Bavme se o okupantech ohrouj nae domovy a nae hodnoty.Объясню лучше на примере. Что такое металлургия? Большинство из Вас скажут, что это цветной металл пресуемый на машине. Мы все ее знаем. Но это ошибка. Металлоз – это отлив металла на металл. Служат, во-первых, для защиты от коррозии, для нанесения материала на изношенные части и так далее. Ее внешний вид был потом стараниями воспроизвести и возник,, металлический цвет », который народно называют, металлургией ». С оригиналом, это лишь представление. Тем не менее слово « металлурга » за время времени закрепилось для конкретного типа цвета. Значение слов меняется со временем. Не всегда к лучшему, но это так. Возьмите сколько энергии нужно, чтобы сохранить значение некоторых слов природы того, что они называют. Вот, к примеру, шквал, ром, масло и так далее. Напротив, в области политики значение слов меняется очень быстро.

Что вспомните под словами: , террорист, терроризм, террористическая организация »??? Для меня это организации, обладающие военными средствами, которые с их помощью пытаются заставить правительства конкретных государств достичь своих требований С МИНИМАЛЬНЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ ГРАЖДАНСКИХ ЛЮДЕЙ. И, возможно, с минимальными потерями на человеческие жизни. ??? Что я тут пишу за глупости!!! ??? Я под этими словами постоянно представляю ИРУ, ЕТУ и подобные организации. Я не знаю, согласился ли я на их действия. Скорее всего, нет. Но я мог их понимать, уважать и, может быть, даже за некоторые их позиции ценить. За какие? Например, эти,, террористические » организации после нападения на близнецов четко дистанцировались от таких действий и завершили свою деятельность … А что вы представили под словами, террорист, терроризм, террористическая организация » вы? Усама Бен Ладина, Двойняни, тысячи погибших, атаки во Франции??? Здесь наглядно видно как меняется значение некоторых слов в течение времени. Это значение слова терроризма было насильственно изменено политиками и журналистами. Сегодня, когда вы говорите, что террористов можно уважать, люди начинают стучаться головой. И мы у нашей темы. Кто - мусульманин?

Мусульманин - человек мусульманского вероисповедания. Точка. ??? И это правда.

И трактовка значения слова мусульманин у нас?

- Муслим - иммигрант, который бежит в европейцы якобы перед войной
- Муслим паразитирует в нашей социальной системе
- Муслим отказывается работать под немусульманкой (его вера запрещает ему это)
- Муслим имеет свою веру перед всем – даже перед законами государств у которого просит помощи
- Муслимов не допускает своей веры в совершение любых преступлений
- Муслимов - лицо, совершившее преступную деятельность
- Муслимов требует внедрения своей веры в наше общество
- Муслим не признает равноправия мужчин и женщин
- Муслим не терпит другой веры, его вера выше
- Муслим своей верой угрожает природе наших ценностей

И это правда.

Но почему нет? Кто виноват?

У меня много известных мусульман. Никто из них не поддерживает свою веру выше моей. Никто не спрашивает меня о вере. Никто из них меня ни к чему не заставляет. Не совершают никакой преступной деятельности и уже вообще свои погрешности не оправдывают своей верой. Но!!! Никто из них не бежит в европейцы как иммигрант. Если сюда приезжают так, как гости или работники. Есть время (не бывает дольше как несколько недель) и снова едут домой.

Но … если я скажу, что мусульманм, о ком я говорю? Я говорю об опасности нашего государства или о двухнедельном посещении друзей в прошедшем году?

Или вы хотите сказать, что четверо инвалидов за одним столом и с водителями не имеют права на это? В их глазах водители – это те, кто вызвал у них травмы. У кого-нибудь есть право запрещать им иметь такое отношение или запрещать им публиковать его?

Когда Иран напал ракетами на базе НАТО в Ираке, мы все им симпатизировали. Никто не осуждал его за это, и мы понимали их право на этот шаг. ??? Мы понимаем … Мусльмане напали (или совершили ответную атаку) на христиан. Согласны ли вы с их поступком??? Это были мусульмане?

И вот наша,, возня » увидеть наглядно. Мусульмане и мусульманство не против. Нам мешает их поведение в Европе, в свою очередь, в ЧР. Мы сражаемся не против мусульманства, а за защиту наших ценностей против мусульманства. Если мы говорим о мусульман, мы говорим не о иракцах, живущих в Иране или Сонде. Мы говорим о оккупантах, которые угрожают нашим домам и нашим ценностям.


Ale Kejval – Алэш Кэйвал