Svině se vždy tlačí ke korytům

Сука всегда толкается к руслу


Úvaha nad ději v politické scéně v České republice

První velké ,,svině“ se v našem státě objevili po Mnichovu 1938. Je to pochopitelné. Mnohým šlo o záchranu majetku a dokonce i o záchranu života. Českému voliči se vysvětlilo, že musí být zticha a nechat si všechno líbit. A právě toto se táhne s ním až do dnešní doby. Rezignace a pocit, že nemůže stejně nic změnit a i kdyby cokoli vyšlo, najde se vždy někdo kdo i té nejkrásnější idee zneužije ke svému vlastnímu prospěchu.

Touto etapou si prošla i KSČ. Nejprve se tak stalo v roce 1948. Znárodnění, ke kterému došlo – bylo nutné. Velké majetky, které fašisté nezabavili, mohli majitelům zůstat pouze za předpokladu loajality s fašistickým německem. A mnoho lidí, kteří se chtěli v roce 1948 dostat nahoru nebo udržet na svých místech – se začali chovat podle vzorů, které viděli za války. A tak se svině začali tlačit ke korytům i v našich řadách. Znárodnění, které bylo potřebné, tak změnili v dnes v kritizovaný proces KSČ.

Tato prasátka velmi rychle pochopila jak se mají chovat, aby si místa u koryt udržela. Prošli rokem 1968 a vyučili mladou generaci. A proto pro ně nebyl problém převléci kabáty v roce 1989. To, že opustili řady KSČM je však pro tuto stranu obrovským přínosem. Dnešní KSČM je nyní politickou stranou občanů vyznávající stejné ideály a hodnoty z principu a ne pro svůj prospěch. Odpadlíci se drželi míst u koryt bez ohledu na to, která strana zvítězila ve volbách. Mění své názory tak jak je potřeba a hlídají si svoje místečko. Nejprve zničili KSČ, pak ODS, KDU-ČSL a znovu ODS a VV.

To jak se svině tlačí ke korytům jsme mohli vidět nedávno při posledních parlamentních volbách (článek byl psán v roce 2015), když se skupina lidí v ČSSD snažila získat vedoucí pozice u koryta uvnitř strany. ČSSD je však politickou stranou, která však již tyto zkušenosti má. A pan Sobotka prokázal, že ví co má v takové situaci dělat a zvládl ji bravurně.

Co se dá nyní od politických ,,prasátek“ čekat? Půjdou tam, kde je ještě neznají a kde mají největší šanci na úspěch. Půjdou do ,,ANO 21“ za panem Babišem. A stejně tak jak postupně zničili ideály všech předchozích stran – zničí i tuto stranu. Největšími protivníky ideálů nejsou odlišné názory jiných stran, ale fakt, že skvělé ideály, které vyhrají – získají právě ta nejzajímavější koryta a s ním i tyto svině, které se u nich drží.


Рассуждения над сюжетом политической сцене в Чехии

Выражение большой "суки" в нашем государстве появилось после Мюнхена 1938 года. Это факт. Многие из них нашли спасение на имущество и даже спасение жизни. Чешскому электорату говорилось что надо молчать и не трогать. И именно это остаётся с ним до сегодняшнего времени. Ожидание и чувство, что он не может ничего изменить и даже если все пойдет, всегда найдется кто-то, кто даже самой красивой идеей используют в свою сторону.

Этим этапом прошла и КСЧ. Сначала так и случилось в 1948 году. Национализация, произошедшая – это было необходимо. Большое имущество, которое фашисты не извлекали, могли остаться владельцам только при условии лояльности с фашистским немцем. И многие, желая попасть наверх или удержаться на своих местах, стали вести себя образцово, которые видели время войны. И тогда ублюдки стали давить на русла и в наших рядах. Национализация, которая была необходима, так изменили на сегодня критикуемый процесс партии КСЧ.

Эти свиньи очень быстро поняли, как вести себя, чтобы сохранить места у руля. Прошел 1968 год и научили молодое поколение. И поэтому для них не было проблем сбросить шубу для новой в 1989 году. Но то, что они покинули ряды КСЧМ, для этой партии — это огромное преимущество. Сегодня КСЧМ является политической партией граждан, поддерживающих те же идеалы и ценности из принципа, а не для своей пользы. Мусорщики придерживались мест у руля независимо от того, какая партия победила на выборах. Они меняеют свои взгляды так, как нужно, и они следят за своим домом. Сначала уничтожили КСЧ, потом ОДС, КДУ-ЧСЛ и снова ОДС и ВВ.
То, как сука толкает к руслу мы могли увидеть недавно на последних парламентских выборах (статья была написана в 2015 году), когда группа людей в ЧССД пыталась получить лидирующие позиции у руля внутри партии. Но ЧССД является политической партией, которая, однако уже имеет этот опыт. И мистер Соботка доказал, что знает, что делать в такой ситуации и справится с ней безусловно.

Что можно теперь от политических ,,поросят“ ждать? Они пойдут туда, где их еще не знают и где имеют наибольшие шансы на успех. Они отправятся в ,,АНО 21“ за мистером Бабишем. Как постепенно они уничтожили идеалы всех предыдущих партий – они уничтожают и эту партию. Самые крупные противники идеалов - это не разные взгляды других партий, но тот факт, что отличные идеалы, которые они победят – получат самое интересное русло, а вместе с ним и эти ублюдки, которые у них держатся.


Aleš Kejval – Алэш Кэйвал

(původní znění z 2015-05-14)