SVOBODA SLOVA

СВОБОДА СЛОВА

(napsáno pro ruské noviny PRAVDA)


Jsem občanem Europské unie z České republiky. Dnes jsem odsouzen za článek, který jsem zveřejnil na svých internetových stránkách (které PČR nechala zablokovat). Článek se jmenoval ,,Můj názor na muslimy.“. Poukázal jsem zde na fakt, že by muslimové - kteří veřejně hlásají nesouhlas a věci rozporující s mezinárodními lidskými právy (nerovnost mužů a žen, netolerance jiných vír) – by neměli mít právo se mezinárodních lidských práv dovolávat. A tudíž by mohli být beztrestně i zabiti. Jako příklad jsem na svých stránkách uvedl ,,USA a Quantanámo“. Zde nebyl zajatcům z Irácké války udělen status ,,vojenský zajatec,, a bylo s nimi nakládáno mimo všechny mezinárodní dohody i mimo ,,lidská práva“. Také jsem poukázal na fakt, že ve své době Spojené státy řešily problém s rasovou problematikou tak, že platili 5 dolarů za skalp indiána. K tomu jsem (pochopitelně s dostatečnou nadsázkou a ironií) doplnil, že já chápu, že náš stát na toto nemá finanční prostředky, ale já jsem ochoten mu i pomoci a i 5 dolarů za povolenku k odstřelu muslima zaplatit. Za tento svůj zveřejněný názor jsem dostal 2,5 let podmínku.

Moje manželka je z Kazakstánu (muslimský stát). Ačkoli ona sama není muslimka, mám mnoho přátel i mezi muslimy, kteří můj výrok berou jako svobodný projev a soukromý názor a nijak je nepohoršuje. Sami se pak pozastavují, jak Evropa může tyto lidi trpět a podporovat, když oni sami na ně koukají jako na odpad své společnosti a neskrývají, že by u nich doma za jejich jednání již dávno seděli ve vězení a nebo byli lidmi dávno zlikvidováni.

Kde je ,,svoboda slova,? Kam ji evropská unie zašlapala?

Svoboda slova je psána totiž dvěma definicemi. První ,,skutečnou,, svobodu slova nastolil ústavní soud v USA v případu stát Ohio versus Branderberg. V tomto případu se kouká na posluchače jako na svéprávného člověka, který umí posoudit k čemu je vyzýván a jako na svobodného člověka, který má možnost řečníka opustit nebo přeladit či přepnout či úplně vypnout stanici. Naproti tomu si evropská unie za účelem umlčení nesouhlasných projevů lidí proti přistěhovalcům - které jim chce nařídit trpět – vytvořila definici plně odlišnou, která říká, že člověk se nesmí projevovat tak, aby se kterákoli jiná skupina lidí necítila jeho projevy omezena. Bez ohledu na to, jestli řečník má nebo nemá pravdu, jestli jeho slova jsou satirou, vtipem nebo míněna vážně – měl by mít právo na to se vyjadřovat. Pojetí výrazu ,,svoboda slova“ je tímto evropskou unií rozporováno od pojetí USA. Nezavázali se však také spojené státy dodržovat lidská práva? Bude snad EU žalovat pro překračování lidských práv USA? Nebo budeme každý mít jinou doktrínu pro význam této vážné definice? Není se čemu divit, že takovouto Evropskou unii začínají demokratické státy opouštět. Co ale zůstává? Pouze diktaturní státy, které mají taková hlasovací práva aby mohly menšinovým státům nařizovat a ovcestáty. Ale – jak dlouho ještě?

Nejsem osoba, která by se smířila s rozhodnutím soudu, a pokud s ním nesouhlasím, změním ho. A to i za tu cenu, že bych měl změnit zákony našeho státu a pomoci jej vyvést z EU! Zakládám tímto u nás neziskovou organizaci pod názvem ,,POLITICKÁ SVOBODA,, a stávám se aktivním dopisovatelem do východních novin a zpravodajství. Nová nezisková organizace si klade za cíl pomáhat politickým odsouzencům v ČR po roce 1989. Podle možností jim poskytnout právníky, uhradit pokuty od soudu z takovýchto řízení, pomoci těmto lidem (a rodinám) v případě jejich věznění. Dalším cílem této organizace bude narušení nedemokratičnosti a nesvobody v ČR a možná i celé EU. Vyčlenění adeptů a jejich přípravu pro nový ,,porevoluční režim,,, který musí zákonitě přijít. Především by se mělo jednat o lidi s neměnnými názory v oblasti lidských hodnot.


Я гражданин ЕС из Чешской Республики. Сегодня я осужден за статью, которую я опубликовал на своем сайте (которую Чешская Республика заблокировала). Статья называлась "Мое мнение о мусульманах". Я указал здесь, что мусульмане, которые публично проповедуют религию и вещи, противоречащие международным правам человека (гендерное неравенство, нетерпимость других вероисповеданий), не должны иметь права ссылаться на международные права человека. И поэтому они могут быть убиты безнаказанно. В качестве примера я заявил на своем сайте "США и Квантанамо". Статус "военного пленника" во время войны в Ираке не существовал, и с ними обращались вне всех международных соглашений и вне "прав человека". Я также отметил, что в свое время Соединенные Штаты занимались проблемой расовых принадлежностей, заплатив 5 долларов за индийский скальп. Для этого я добавил (очевидно, с достаточным преувеличением и иронией), как я понимаю, что наше государство не имеет средств для этого, но я готов помочь ему и 5 долларов дать за убитого мусульмана. За это опубликованное мнение, я получил 2,5 года условно-досрочного освобождения

Моя жена из Казахстана (мусульманское государство). Хотя она сама не мусульманка, у меня много друзей среди мусульман, которые принимают мое заявление как свободу слова и личное мнение и не оскорбляют их в любом случае. Затем они делают паузу за то, как Европа может страдать и поддерживать этих людей, когда они сами смотрят на них как на отходы своего общества и не скрывают, что они бы сидели в тюрьме у себя дома за свои действия, или были уничтожены людьми давно.

Где "свобода слова"? Куда её втоптвл Европейский Союз?

Свобода слова написана двумя определениями. Первая «реальная» свобода слова была установлена Конституционным судом США в штате Огайо против Брандерберга. В этом случае он рассматривает слушателя как произвольного человека, который может оценить то, к чему он призван, и как свободного человека, который имеет возможность уйти или перенастроить или выключить или выключить станцию вообще. С другой стороны, для того, чтобы заставить замолчать несогласных антииммигрантской риторики людей - которые он хочет приказать им страдать - Европейский союз создал определение совершенно другого определения, которое говорит, что не следует проявлять себя таким образом, что любая другая группа людей не чувствуют его проявления ограничены. Прав ли оратор или нет, являются ли его слова сатирой, остроумием или же он серьезно - он должен иметь право на самовыражение. Понятие «свобода слова» противоречит этому Европейскому союзу из концепции США. Но привержены ли Соединенные Штаты также соблюдению прав человека? Будет ли ЕС судиться за перебор нас в области прав человека? Или у всех нас будет другая доктрина для значения этого серьезного определения? Неудивительно, что такой Евросоюз начинает покидать демократические государства. Но что остается? Только диктаторские государства, которые имеют такие права голоса для заказа меньшинств и овец государств. Но - сколько еще?

Я не человек, который может принять решение суда, и если я не согласен с ним, я изменю его. Даже ценой изменения законов нашего государства и помощи в его вывозе из ЕС! Я создаю с нами некоммерческую организацию под названием «ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОБОДА», и я становлюсь активным корреспондентом восточных газет и новостей. Новая некоммерческая организация призвана помочь политическим заключенным в Чешской Республике после 1989 года. В соответствии с возможностью предоставления им адвокатов, для оплаты штрафов от суда от таких разбирательств, для оказания помощи этим людям (и семьям) в случае их лишения свободы. Еще одной целью этой организации будет подрыв недемократизма и несвободы в Чешской Республике и, возможно, во всем ЕС. Распределение адептов и их подготовка к новому «послереволюционному режиму,,, который неизбежно должен наступить. Прежде всего, это должны быть люди с непреложными взглядами на человеческие ценности.


Aleš Kejval – Алэш Кэйвал