Můj názor na muslimy

Мое мнение о мусульманах


Muslimové veřejně hlásají věci rozporující mezinárodní lidská práva (nerovnoprávnost mužů a žen, netolerance jiné víry). Nemají tudíž právo se mezinárodních lidských práv dovolávat a teoreticky mohou být beztrestně zabiti. (viz USA a Quantanámo: Zde nebyl zajatcům z Irácké války udělen status ,,vojenský zajatec,, a bylo s nimi nakládáno mimo všechny mezinárodní dohody i mimo ,,lidská práva“. ). Podobné problémy jako jsou dnešní problémy s muslimami (napadají naše lidi přibližně jako indiáni bílé osadníky) měli ve své době také Spojené státy. Ty řešily svoji problematiku tak, že platili 5 dolarů za skalp indiána. Já chápu ekonomickou situaci našeho státu i fakt, že na toto nemá. Ale pokud by potřeboval pomoci – jsem ochoten i 5 dolarů za povolenku k odstřelu muslima zaplatit.

Мусульмане публично проповедуют вещи, нарушающие международные права человека (неравномерность мужчин и женщин, нетерпимость другой веры). Таким образом, они не имеют права импортировать международные права человека и теоретически могут быть безнаказане убити. (США и Куантанамо: Здесь не было пленников из иракской войны статус ,,военный пленник“ и было с ними загружено вне всех международных соглашений и вне ,,правозащитных прав). Подобные проблемы, такие как сегодняшние проблемы с мусульманами (нападают на наших людей примерно как индейцы белых переселенцев) в свое время тоже имели Соединенные Штаты. Они решали свою проблему так, что платили 5 долларов за скальп индейца. Я понимаю экономическую ситуацию нашего государства и тот факт, что на это нет денег. Но если ему нужна помощь – я готов заплатить 5 долларов за разрешение на отстрел мусульманов.


Aleš Kejval

za originální článek (nebyl tolik vysvětlující) jsem dostal 2,5 let podmínku

За это опубликованное мнение, я получил 2,5 года условно-досрочного освобождения